ఆప్టోఎలక్ట్రానిక్స్

ఒక సాంకేతిక క్రమశిక్షణ ఆప్టిక్స్ మరియు ఎలక్ట్రానిక్స్ కలయికతో ఏర్పడింది.