ఉపకరణాలు

తయారీదారు పార్ట్ నంబర్ తయారీదారు వివరణ పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది యూనిట్ ధర ఆర్డర్
MSCNC4433E-500 Microsemi Corporation NSHIELD SOLO HSM PCIE CARD 3787
1: $8.29500
MSCNC4031U-10 Microsemi Corporation NSHIELD EDGE HSM USB DEVICE 6576
1: $3.85000
LG1657 DAISY CHAIN Microsemi Corporation DAISY CHAIN PKG MECH 78150
1: -
CG1152 DAISY CHAIN Microsemi Corporation DAISY CHAIN PKG MECH 1152-CCGA 73784
1: -
CG1272 DAISY CHAIN Microsemi Corporation DAISY CHAIN PKG MECH 1272-CCGA 72199
1: -
CG896 DAISY CHAIN Microsemi Corporation DAISY CHAIN PKG MECH 896-CCGA 65530
1: -
CG1657 DAISY CHAIN Microsemi Corporation DAISY CHAIN PKG MECH 28848
1: -
FP3-10PIN-ADAPTER-KIT Microsemi Corporation HARDWARE ADAPTER KIT 10FPGA 489
1: $64.84375
SILICON-EXPLORER II Microsemi Corporation SOFTWARE ANALYSIS EXPLORER LOGIC 60
1: $410.85000
CG484 DAISY CHAIN Microsemi Corporation DAISY CHAIN PKG MECH 484-CCGA 117
1: $284.85600
LG1152 DAISY CHAIN Microsemi Corporation DAISY CHAIN PKG MECH 1152-CLGA 500
1: $55.87560
BBDE Microsemi Corporation BIAS BOARDS 80
1: $402.38400
LG624 DAISY CHAIN-1 Microsemi Corporation DAISY CHAIN PKG MECH 624-CLGA 608
1: $50.79600
LG1272 DAISY CHAIN Microsemi Corporation DAISY CHAIN PKG MECH 1272-CLGA 493
1: $60.95520
MIXED-SIGNAL-DC Microsemi Corporation DAUGHTER CARD MIXED SIGNAL 684
1: -
IP-DC-SA Microsemi Corporation HARDWARE IP DAUGHTER CARD 240
1: $124.50000
SH-RTFG896-INTERPOSER Microsemi Corporation ADAPTER BOARD SOCKET 124
1: $239.04000
CG624 DAISY CHAIN SIX Microsemi Corporation DAISY CHAIN PKG MECH 624-CCGA 81
1: $345.28000
CORE429-RS232-CABLE Microsemi Corporation HDW RS232 CABLE FOR IP CORE429 2788
1: $9.87500
SH-RTFG896-INTERPOSER-SB Microsemi Corporation INTERPOSER REPL CG624 CQ352 972